منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
میرزا حسین خان پسر محمدابراهیم خان تحویلدار
141
129
PDF PDF

عنوانجغرافیای اصفهان (جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا حسین خان پسر محمدابراهیم خان تحویلدار

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی