منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سیروس نصراله‌زاده
198
200
PDF PDF
253
252
PDF PDF
420
156
PDF PDF

عنواننام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم

نویسندهسیروس نصراله‌زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار سپاهبد شاهنشاهی ساسانی بر اساس شواهد مهرشناسی

مترجمسیروس نصراله‌زاده

نویسندهریکا گیزلن

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات کتیبه‌ای: بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان

نویسندهسیروس نصراله‌زاده

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی