منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
شعبان آزادی کناری
819
629
PDF PDF

عنوانپایگاه‌های اطلاعاتی موجود در زمینه‌های ایران‌شناسی و زبان‌فارسی در شبکه اینترنت

نویسندهشعبان آزادی کناری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفارسی آموختگان؛ مشخصات و چکیده پایان نامه های فارسی آموختگان و فارسی آموزان خارجی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی

به کوشششعبان آزادی کناری

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

شابک964-6371-09-4

زبانفارسی