منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
نیلوفر کسری
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (اسناد آذربایجان) - جلد سوم
عبدالحسین نوایی نیلوفر کسری
PDF

عنواناسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (اسناد آذربایجان) - جلد سوم

به کوششعبدالحسین نوایی, نیلوفر کسری

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات تاریخ ایران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی