منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
محمد راغب

عنوانرویکردهای روایی ضیاءالدین برنی در تاریخ‌نگاری و مقایسه آن با شیوه تاریخ بیهقی

نویسندهمحمد راغب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی