منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
آرتور کریستنسن
151
172
PDF PDF
294
328
PDF PDF
423
426
PDF PDF
526
585
PDF PDF
568
164
PDF PDF
1081
828
PDF PDF

عنوانآفرینش زیانکار در روایات ایرانی

مترجماحمد طباطبائی

نویسندهآرتور کریستنسن

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , فرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی