منبع   ۱۶ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
عباسعلی وفایی
671
491
PDF PDF

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسي چند شگرد صرفي ادبي‌ساز زبان در سروده‌هاي بيدل دهلوي (وابسته‌هاي عددي، تركيبات و اشتقاقات بيدلي)
عباسعلی وفایی سیده کوثر رهبان
PDF

عنوانبررسي چند شگرد صرفي ادبي‌ساز زبان در سروده‌هاي بيدل دهلوي (وابسته‌هاي عددي، تركيبات و اشتقاقات بيدلي)

نویسندهعباسعلی وفایی, سیده کوثر رهبان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار، از دیدگاه تاریخ‌گراییِ نوین)
عباسعلی وفایی محمدامیر جلالی
PDF

عنوانبازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار، از دیدگاه تاریخ‌گراییِ نوین)

نویسندهعباسعلی وفایی, محمدامیر جلالی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی معراجیه‌های خمسه نظامی با نگاه موردی به سه معراج‌نامه «کتاب المعراج، معراج النبی و الإسراء و المعراج»
عباسعلی وفایی سعید قاسمی پرشکوه
PDF

عنوانبررسی تطبیقی معراجیه‌های خمسه نظامی با نگاه موردی به سه معراج‌نامه «کتاب المعراج، معراج النبی و الإسراء و المعراج»

نویسندهعباسعلی وفایی, سعید قاسمی پرشکوه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور)
عباسعلی وفایی بهمن نزهت
PDF

عنواندر پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور)

نویسندهعباسعلی وفایی, بهمن نزهت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی