منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
الکساندر پوشکین
520
407
PDF PDF
507
185
PDF PDF

عنوانکلاسیکهای ادبیات روسی - داستانهای ایوان پترویچ پلکین فقید

مترجمضیاءالله فروشانی

نویسندهالکساندر پوشکین

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشربنگاه نشریات پروگرس

تاریخ چاپ1975 میلادی

زبانفارسی