منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی نقی بهروزی
231
199
PDF PDF

عنواندیوان شاعر غزلسرای معروف قرن اخیر شیراز مرحوم مظفر شیرازی

مصححعلی نقی بهروزی

نویسندهمظفر شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرکانون دانش پارس

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی