منبع   ۹ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
رشید یاسمی
567
620
PDF PDF
دستور زبان فارسی برای سال‌های دوم و سوم دبیرستان‌ها
محمدتقی بهار جلال الدین همایی بدیع الزمان فروزانفر رشید یاسمی
PDF

عنواندستور زبان فارسی برای سال‌های دوم و سوم دبیرستان‌ها

نویسندهمحمدتقی بهار, جلال الدین همایی, بدیع الزمان فروزانفر, رشید یاسمی, عبدالعظیم قریب

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان خسروی؛ محمدباقر میرزا نوه دولتشاه قاجار

به کوششرشید یاسمی

نویسندهمحمدباقر میرزا خسروی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرسلسله نشریات ما

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

دستور زبان فارسی پنج استاد
محمدتقی بهار جلال الدین همایی بدیع الزمان فروزانفر رشید یاسمی
PDF

عنواندستور زبان فارسی پنج استاد

نویسندهمحمدتقی بهار, جلال الدین همایی, بدیع الزمان فروزانفر, رشید یاسمی, عبدالعظیم قریب

به کوششامیر اشرف الکتابی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات اشرفی

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی