منبع   ۵ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
خواجه احمد غزالی
1078
847
PDF PDF
1126
958
PDF PDF
داستان مرغان   متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی
امام محمد غزالی خواجه احمد غزالی
PDF

عنوانداستان مرغان متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی

نویسندهامام محمد غزالی, خواجه احمد غزالی

به کوششنصرالله پورجوادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی