منبع   ۱۳ موضوع   ۱۳ دنبال کننده   ۱
علی اصغر حکمت
262
191
PDF PDF
420
326
PDF PDF
1220
858
PDF PDF
876
768
PDF PDF
1342
912
PDF PDF
711
741
PDF PDF
1363
846
PDF PDF
1214
799
PDF PDF
1590
2415
PDF PDF
1041
734
PDF PDF

عنوانجامی برای دبیرستان‌ها؛ متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم‌الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبیات ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصر استیلای مغول و تاتار

نویسندهادوارد براون

مترجمعلی اصغر حکمت

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرزمین هند؛ بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستانی تا عصر حاضر

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامی؛ متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمن جامی

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش پارسی بر احجار هند فهرستی از کتیبه ها و خطوط فارسی بر لوح سنگ های هندوستان

به کوششعلی اصغر حکمت

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی