منبع   ۱۴ موضوع   ۱۳ دنبال کننده   ۱
علی اصغر حکمت
241
217
PDF PDF
437
247
PDF PDF
569
390
PDF PDF
1371
933
PDF PDF
971
936
PDF PDF
1644
1064
PDF PDF
810
774
PDF PDF
1684
982
PDF PDF
1333
898
PDF PDF
1788
4503
PDF PDF
1161
764
PDF PDF

عنواننه گفتار در تاریخ ادیان؛ مجموعه دروس علی اصغر حکمت در دانشکده ادبیات شیراز

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامی برای دبیرستان‌ها؛ متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم‌الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبیات ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصر استیلای مغول و تاتار

نویسندهادوارد براون

مترجمعلی اصغر حکمت

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرزمین هند؛ بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستانی تا عصر حاضر

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامی؛ متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمن جامی

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش پارسی بر احجار هند فهرستی از کتیبه ها و خطوط فارسی بر لوح سنگ های هندوستان

به کوششعلی اصغر حکمت

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی