منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
علی سلطانی گرد فرامرزی
511
869
PDF PDF
906
488
PDF PDF

عنواندو فرس نامه منثور و منظوم در شناخت نژاد و پرورش و بیماریها و درمان اسب

به کوششعلی سلطانی گرد فرامرزی

موضوعنثر/متون کهن/علمی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی