منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیروس طاهباز
236
210
PDF PDF
1044
607
PDF PDF

عنواندفترهای زمانه بدرودی با مهدی اخوان ثالث و دیدار و شناخت م. امید

به کوششسیروس طاهباز

موضوعکلیات/یادنامه , نظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشرمولف

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3300

نوبت چاپاول

زبانفارسی