منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فرهاد ساسانی
516
361
PDF PDF
ديدگاه از منظر زبان‌شناسي شناختي و کاربرد آن در تحليل متن داستاني
فرهاد ساسانی مهرناز شیرازی عدل
PDF

عنوانديدگاه از منظر زبان‌شناسي شناختي و کاربرد آن در تحليل متن داستاني

نویسندهفرهاد ساسانی, مهرناز شیرازی عدل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی