منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فرهاد ساسانی
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی
فرهاد ساسانی پرویز آزادی
PDF

عنوانتحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی

نویسندهفرهاد ساسانی, پرویز آزادی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی