منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسن هنرمندی
756
682
PDF PDF

عنواناز رمانتیسم تا سوررئالیسم: بررسی مهم‌ترین شیوه‌های ادبی فرانسه از صد سال پیش تاکنون

نویسندهحسن هنرمندی

موضوعپژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی