منبع   ۶ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
آذرمیدخت صفوی
451
112
PDF PDF
216
107
PDF PDF

عنوانبحر زخار؛ جلد سوم مشتمل بر لچه ششم و هفتم و هشتم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر زخار؛ جلد دوم مشتمل بر لچه چهارم و پنجم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر زخار؛ جلد اول مشتمل بر لچه اول و دوم و سوم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانفارسی