منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
والنتین ژوکوفسکی
570
567
PDF PDF
715
412
PDF PDF
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید به انضمام رساله حورائیه
محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر میهنی عبیدالله بن المحمود الشاشی
PDF

عنواناسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید به انضمام رساله حورائیه

به کوششوالنتین ژوکوفسکی

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر میهنی, عبیدالله بن المحمود الشاشی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپروسیه/پطرزبورگ

ناشرمطبع الیاس میرزا بوراغانسکی و شرکایش

تاریخ چاپ1899 میلادی

نوبت چاپاول

زبانفارسی