منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
حسن پروان
تأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي
حسن پروان ناهید باقرنصرآبادی
PDF

عنوانتأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي

نویسندهحسن پروان, ناهید باقرنصرآبادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرهای فرانتیس اشترن، بالد

نویسندهحسن پروان

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی