منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
جعفر کازرونی
269
158
PDF PDF
385
215
PDF PDF

عنوانتلخیص و نقد و بررسی تشریحی شوهر آهو خانم

نویسندهجعفر کازرونی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر سهیل

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی