منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عبدالرفیع حقیقت
155
199
PDF PDF
409
429
PDF PDF
465
405
PDF PDF
867
261
PDF PDF

عنواندیوان اشعار فارسی و عربی شیخ علاءالدوله سمنانی عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری

مصححعبدالرفیع حقیقت

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبال شرق: شامل شرح احوال و آثار و افکار و گزیده ترین اشعار فارسی علامه محمد اقبال لاهوری

به کوششعبدالرفیع حقیقت

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی