منبع   ۱۱ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۲
رضا انزابی نژاد
322
352
PDF PDF
828
417
PDF PDF
1302
668
PDF PDF
1190
867
PDF PDF
1617
1049
PDF PDF
1003
188
PDF PDF
فرهنگ لغات عامیانه و معاصر شامل: لغات و ترکیبات عامیانه و واژه‌های نو و متداول در آثار نویسندگان معاصر فارسی (با تجدیدنظر و اضافات)
منصور ثروت رضا انزابی نژاد
PDF

عنوانفرهنگ لغات عامیانه و معاصر شامل: لغات و ترکیبات عامیانه و واژه‌های نو و متداول در آثار نویسندگان معاصر فارسی (با تجدیدنظر و اضافات)

نویسندهمنصور ثروت, رضا انزابی نژاد

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب

مترجمرضا انزابی نژاد

نویسندهعبدالملک بن محمد الثعالبی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویرهایی از روزگاری در چهار دیواری؛ نقد و گزارش دفتر شعر «زندگی می‌گوید اما باز باید زیست» م.امید

نویسندهرضا انزابی نژاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی