منبع   ۷ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مولف ناشناس
460
446
PDF PDF
507
387
PDF PDF
690
622
PDF PDF
678
642
PDF PDF
870
757
PDF PDF
439
374
PDF PDF

عنوانبختیارنامه (یادگار ادبی عصر ساسانی و ترجمه استاد دقایقی مروزی از پهلوی به پارسی) و فهرست دوازده‌ساله مجله ارمغان

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقرة العین مشتمل بر امثال و حکم فارسی و عربی و نوادر حکایات

نویسندهمولف ناشناس

مصححامین‌پاشا جلالی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی