منبع   ۱۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
466
355
PDF PDF
656
559
PDF PDF
598
464
PDF PDF
663
677
PDF PDF
652
497
PDF PDF
743
650
PDF PDF
763
699
PDF PDF
983
826
PDF PDF
543
401
PDF PDF

عنوانمجمل الحکمه؛ ترجمه‌گونه‌ای کهن از رسائل اخوان الصفا

مصححایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبختیارنامه (یادگار ادبی عصر ساسانی و ترجمه استاد دقایقی مروزی از پهلوی به پارسی) و فهرست دوازده‌ساله مجله ارمغان

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقرة العین مشتمل بر امثال و حکم فارسی و عربی و نوادر حکایات

نویسندهمولف ناشناس

مصححامین‌پاشا جلالی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی