منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مولف ناشناس
430
328
PDF PDF
458
662
PDF PDF
507
344
PDF PDF
785
458
PDF PDF

عنوانتقویم التواریخ؛ سال‌شمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 هـ.ق

مصححمیرهاشم محدث

مترجممولف ناشناس

نویسندهمصطفی بن عبدالله چلبی معروف به حاجی خلیفه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانتاریخ شاهی قراختائیان؛ از مؤلفی ناشناخته در قرن هفتم

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمدابرااهیم باستانی پاریزی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی