منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
585
553
PDF PDF
576
799
PDF PDF
602
447
PDF PDF
910
804
PDF PDF

عنوانتقویم التواریخ؛ سال‌شمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 هـ.ق

مصححمیرهاشم محدث

مترجممولف ناشناس

نویسندهمصطفی بن عبدالله چلبی معروف به حاجی خلیفه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانتاریخ شاهی قراختائیان؛ از مؤلفی ناشناخته در قرن هفتم

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمدابرااهیم باستانی پاریزی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی