منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مولف ناشناس

عنوانچنین گوید جمع‌کننده این کتاب (قابوس نامه)؛ در خویشتن‌داری و ترتیب خوردن و آیین آن

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی