منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
محمدتقی غیاثی
127
151
PDF PDF
580
416
PDF PDF
880
493
PDF PDF

عنوانقصه نو، انسان طراز نو : چند مقاله از آلن رب گری یه

مترجممحمدتقی غیاثی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ5500

نوبت چاپاول

زبانفارسی