منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
محمدتقی غیاثی
214
197
PDF PDF
664
447
PDF PDF
978
523
PDF PDF

عنوانقصه نو، انسان طراز نو : چند مقاله از آلن رب گری یه

مترجممحمدتقی غیاثی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ5500

نوبت چاپاول

زبانفارسی