منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
مهدی درخشان
114
155
PDF PDF
542
396
PDF PDF
569
444
PDF PDF
460
678
PDF PDF
566
407
PDF PDF

عنوانتفسیر (عم جزء) جزو آخر قرآن کریم بفارسی از آثار عمده قرن هشتم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححمهدی درخشان

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمستخلص یا جواهر القرآن

مصححمهدی درخشان

نویسندهمحمد بن محمد بن نصر البخارائی

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار ناصر بخارائی از سخنوران قرن هشتم هجری

مصححمهدی درخشان

نویسندهناصر بخارائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی