منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
مهدی درخشان
433
290
PDF PDF
591
430
PDF PDF
667
498
PDF PDF
476
690
PDF PDF
602
444
PDF PDF

عنوانتفسیر (عم جزء) جزو آخر قرآن کریم بفارسی از آثار عمده قرن هشتم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححمهدی درخشان

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمستخلص یا جواهر القرآن

مصححمهدی درخشان

نویسندهمحمد بن محمد بن نصر البخارائی

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار ناصر بخارائی از سخنوران قرن هشتم هجری

مصححمهدی درخشان

نویسندهناصر بخارائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی