منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
جعفر شعار
364
359
PDF PDF
370
223
PDF PDF
1393
623
PDF PDF

عنواناغراض السیاسة فی اعراض الریاسة (متنی از قرن ششم هجری)

مصححجعفر شعار

نویسندهمحمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپانزده گفتار؛ مجموعه گفتارهای نهمین کنگره تحقیقات ایرانی (جلد اول)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششجعفر شعار

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تربیت معلم

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی