منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مهدی سیدی
319
244
PDF PDF
989
637
PDF PDF
سیمای تاریخی ـ فرهنگی شهر مشهد؛ پیشینه تاریخی، مراحل توسعه شهر، مقابر، زیارتگاه‌ها، مدارس، واقفان بزرگ و بناهای تاریخی
مهدی سیدی اشرف السادات میرکمالی
PDF

عنوانسیمای تاریخی ـ فرهنگی شهر مشهد؛ پیشینه تاریخی، مراحل توسعه شهر، مقابر، زیارتگاه‌ها، مدارس، واقفان بزرگ و بناهای تاریخی

نویسندهمهدی سیدی, اشرف السادات میرکمالی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپمشهد

ناشرمعاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی