منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
ماگالی تودوا
407
340
PDF PDF
780
873
PDF PDF
990
1540
PDF PDF

عنواناز پانزده دریچه: نگاهی به فردوسی و شاهنامه او

مترجممحمدکاظم یوسف پور

نویسندهماگالی تودوا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات دانشگاه گیلان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی