منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
ناصرخسرو قبادیانی مروزی یمگانی
182
195
PDF PDF
504
427
PDF PDF
561
555
PDF PDF
996
790
PDF PDF

عنواندیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو به ضمیمه روشنایی‌نامه و سعادت‌نامه و رساله‌ای به نثر با فهرست اعلام و تعلیقات

به کوششمجتبی مینوی

مصححسید نصرالله تقوی

نویسندهناصرخسرو قبادیانی مروزی یمگانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1307 هجری شمسی

زبانفارسی