منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
احمد شاملو
276
256
PDF PDF

عنوانچشم‌انداز شعر امروز 1؛ برگزیده شعرهای احمد شاملو (ا. بامداد) با حرف‌هایی در شعر و شاعری

نویسندهاحمد شاملو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات بامداد

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستار و کنکاش ا. بامداد در دنیای نظامی؛ مقدمه‌ شاملو بر چاپ اول «افسانه‌های هفت گنبد»

نویسندهاحمد شاملو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی