منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
امیرحسین جهانبگلو
951
806
PDF PDF
562
216
PDF PDF

عنوانتاریخ اجتماعی دوره مغول مشتمل بر بخش سوم از تاریخ غازان خان و مقدمه جامع التواریخ و زندگانی رشیدالدین فضل الله به قلم خودش

نویسندهامیرحسین جهانبگلو

موضوعکلیات/تاریخ ایران

ناشرکتابفروشی تائید اصفهان

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی