منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ناهید باقرنصرآبادی
تأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي
حسن پروان ناهید باقرنصرآبادی
PDF

عنوانتأملي در ترجمه فيلم با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني به فارسي

نویسندهحسن پروان, ناهید باقرنصرآبادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی