منبع   ۱۳ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
المیرا دادور
سير تحول ساختاري قصه در سفري از شرق به غرب و مطالعه ميداني آن به روش پروپ
المیرا دادور سمانه رودبارمحمدی
PDF

عنوانسير تحول ساختاري قصه در سفري از شرق به غرب و مطالعه ميداني آن به روش پروپ

نویسندهالمیرا دادور, سمانه رودبارمحمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی