منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
جهانگیر قائم مقامی
550
438
PDF PDF
563
535
PDF PDF
527
546
PDF PDF
پیشینه سان و رژه در ایران
جهانگیر قائم مقامی یحیی ذکاء سیدمحمدعلی امام شوشتری
PDF

عنوانپیشینه سان و رژه در ایران

نویسندهجهانگیر قائم مقامی, یحیی ذکاء, سیدمحمدعلی امام شوشتری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی