منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
سیدفرید قاسمی
333
243
PDF PDF
668
410
PDF PDF

عنوانصورت جراید ایران و جرایدی که در خارج ایران به زبان فارسی طبع شده است

مصححسیدفرید قاسمی

نویسندهه. ل. رابینو

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسناد روزنامه نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ

نویسندهسیدفرید قاسمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی