منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جیمز موریه
972
625
PDF PDF

عنوانسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در ایران – بانضمام فرهنگ لغات و اصطلاحات

به کوششیوسف رحیم لو

مترجممیرزا حبیب اصفهانی

نویسندهجیمز موریه

موضوعنثر/ادبیات داستانی/رمان

مکان چاپتبریز

ناشرکتابفروشی کتابچی حقیقت

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی