منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
قاسم تویسرکانی
263
173
PDF PDF
538
339
PDF PDF
495
783
PDF PDF

عنوانتاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام؛ از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان

نویسندهقاسم تویسرکانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشسرای عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی