منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
قاسم تویسرکانی
277
187
PDF PDF
577
368
PDF PDF
519
800
PDF PDF

عنوانتاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام؛ از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان

نویسندهقاسم تویسرکانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشسرای عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی