منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
قاسم تویسرکانی
303
203
PDF PDF
622
378
PDF PDF
539
814
PDF PDF

عنوانتاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام؛ از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان

نویسندهقاسم تویسرکانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشسرای عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی