منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
قاسم تویسرکانی
426
246
PDF PDF
780
507
PDF PDF
630
857
PDF PDF

عنوانتاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام؛ از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان

نویسندهقاسم تویسرکانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشسرای عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی