منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حبیب الله عباسی

عنوانقاصر از معني نو، حرف كهن بررسي اجمالي شعر عرفاني پس از مولوي (نيمه دوم قرن هشتم و نيمه نخست قرن نهم)

نویسندهحبیب الله عباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی