منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حبیب الله عباسی
644
549
PDF PDF

عنوانسفرنامه باران؛ نقد و تحلیل اشعار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

نویسندهحبیب الله عباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر روزگار

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقاصر از معني نو، حرف كهن بررسي اجمالي شعر عرفاني پس از مولوي (نيمه دوم قرن هشتم و نيمه نخست قرن نهم)

نویسندهحبیب الله عباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی