منبع   ۹ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
هاشم رضی
380
327
PDF PDF
548
409
PDF PDF
682
711
PDF PDF
1673
1482
PDF PDF
1200
1291
PDF PDF

عنواندیوان حافظ با مقدمه‌ای جامع درباره زمان و احوال و نقد گفتار تذکره‌نویسان و بحثی انتقادی و کامل درباره اشعار و سروده‌های حافظ و پیوستی از سی فهرست

مصححهاشم رضی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/آثار حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ظهیر فاریابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم

مصححهاشم رضی

نویسندهظهیرالدین فاریابی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل جامی؛ با مقدمه‌ای وسیع در تاریخ ادبی، فلسفی و سیاسی قرن نهم و بحثی انتقادی در احوال و آثار و نقد سروده‌های جامی

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

مصححهاشم رضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپ پیروز

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی