منبع   ۱۵ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۳
هاشم رضی
434
464
PDF PDF
662
548
PDF PDF
944
647
PDF PDF
1065
925
PDF PDF
1573
1206
PDF PDF
989
919
PDF PDF
1024
1333
PDF PDF
2292
2953
PDF PDF
1646
1993
PDF PDF

عنواندین قدیم ایرانی، تاریخ دینی و فرهنگی ایران از دورترین ایام تا زوال ساسانیان، کتاب اول، دیانت و فرهنگ پیش از زرتشت

نویسندههاشم رضی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حافظ با مقدمه‌ای جامع درباره زمان و احوال و نقد گفتار تذکره‌نویسان و بحثی انتقادی و کامل درباره اشعار و سروده‌های حافظ و پیوستی از سی فهرست

مصححهاشم رضی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/آثار حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ظهیر فاریابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم

مصححهاشم رضی

نویسندهظهیرالدین فاریابی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل جامی؛ با مقدمه‌ای وسیع در تاریخ ادبی، فلسفی و سیاسی قرن نهم و بحثی انتقادی در احوال و آثار و نقد سروده‌های جامی

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

مصححهاشم رضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپ پیروز

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی