منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
هاشم رضی
131
167
PDF PDF
576
559
PDF PDF
1452
1138
PDF PDF
941
966
PDF PDF

عنواندیوان ظهیر فاریابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم

مصححهاشم رضی

نویسندهظهیرالدین فاریابی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل جامی؛ با مقدمه‌ای وسیع در تاریخ ادبی، فلسفی و سیاسی قرن نهم و بحثی انتقادی در احوال و آثار و نقد سروده‌های جامی

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

مصححهاشم رضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپ پیروز

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی