منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حمیدرضا قلیچ ‌خانی
343
251
PDF PDF
567
504
PDF PDF
680
758
PDF PDF

عنواناصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی

نویسندهحمیدرضا قلیچ ‌خانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نرگسی ابهری بر اساس پنج نسخه خطی

مصحححمیدرضا قلیچ ‌خانی

نویسندهابوالمکارم قدرت الله نرگسی ابهری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی