منبع   ۱۶ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۱
سیدمحمدرضا ابن الرسول
از قهرمان تا پهلوان (بررسی سیر تطوّر معنایی واژه قهرمان)
سیدمحمدرضا ابن الرسول بتول حیدری
PDF

عنواناز قهرمان تا پهلوان (بررسی سیر تطوّر معنایی واژه قهرمان)

نویسندهسیدمحمدرضا ابن الرسول, بتول حیدری

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پروین اعتصامی و اثرپذیری از اندیشه‌های قاسم امین منادی آزادی زن در مصر
سیدمحمدرضا ابن الرسول محسن محمدی
PDF

عنوانپروین اعتصامی و اثرپذیری از اندیشه‌های قاسم امین منادی آزادی زن در مصر

نویسندهسیدمحمدرضا ابن الرسول, محسن محمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی