منبع   ۲۳ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۱
اسماعیل حاکمی
178
182
PDF PDF
154
161
PDF PDF
152
181
PDF PDF
566
420
PDF PDF
492
485
PDF PDF
413
463
PDF PDF
423
478
PDF PDF
668
530
PDF PDF
583
636
PDF PDF
665
688
PDF PDF

عنوانفرج بعد از شدت؛ مشتمل بر حکایات تاریخی و اخلاقی (جلد سوم)

مصححاسماعیل حاکمی

نویسندهحسین بن اسعد دهستانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرج بعد از شدت؛ مشتمل بر حکایات تاریخی و اخلاقی (جلد دوم)

مصححاسماعیل حاکمی

نویسندهحسین بن اسعد دهستانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرج بعد از شدت؛ مشتمل بر حکایات تاریخی و اخلاقی (جلد اول)

مصححاسماعیل حاکمی

نویسندهحسین بن اسعد دهستانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات معاصر ایران؛ برگزیده نظم و نثر (دفتر نخست: شعر مشروطیت و معاصر)

نویسندهاسماعیل حاکمی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات امید

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم
اسماعیل حاکمی محمد تقی دانش پژوه
PDF

عنواننشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم

اشرافاسماعیل حاکمی, محمد تقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم
اسماعیل حاکمی محمد تقی دانش پژوه
PDF

عنواننشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم

اشرافاسماعیل حاکمی, محمد تقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعی و رباعی سرايان ازآغاز تا قرن هشتم هجری

به کوششاسماعیل حاکمی

نویسندهمحمد کامگار پارسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر