منبع   ۱۹ موضوع   ۱۵ دنبال کننده   ۰
یحیی طالبیان
247
287
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت ملابمانعلی راجی کرمانی

به کوششیحیی طالبیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطايبه (نمونه مورد مطالعه: کاريکلماتورهاي پرويز شاپور)
یحیی طالبیان فاطمه تسلیم جهرمی
PDF

عنوانتلفيق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطايبه (نمونه مورد مطالعه: کاريکلماتورهاي پرويز شاپور)

نویسندهیحیی طالبیان, فاطمه تسلیم جهرمی

موضوعنثر/طنز نویسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

مدايح سبک خراساني و گرايش به قطب مجازي زبان با استناد به شعر منوچهري
یحیی طالبیان نجمه حسینی سروری
PDF

عنوانمدايح سبک خراساني و گرايش به قطب مجازي زبان با استناد به شعر منوچهري

نویسندهیحیی طالبیان, نجمه حسینی سروری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی استعاره جهت‌گیرانه و طرح‌واره‌های تصویری در شعر شاملو
یحیی طالبیان احمدرضا بیابانی
PDF

عنوانبررسی استعاره جهت‌گیرانه و طرح‌واره‌های تصویری در شعر شاملو

نویسندهیحیی طالبیان, احمدرضا بیابانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ویژگی‌های زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها (با تکیه بر کاریکلماتورهای پرویز شاپور)
یحیی طالبیان فاطمه تسلیم جهرمی
PDF

عنوانویژگی‌های زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها (با تکیه بر کاریکلماتورهای پرویز شاپور)

نویسندهیحیی طالبیان, فاطمه تسلیم جهرمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , نثر/طنز نویسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی