منبع   ۹ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
احمد رضایی
417
563
PDF PDF
نقد و تحلیل شروح مثنوی درباره زمینه تاریخی و روایی حکایت «نظرکردن پیغامبر به اسیران»
احمد رضایی لیلی صدر هاشمی
PDF

عنواننقد و تحلیل شروح مثنوی درباره زمینه تاریخی و روایی حکایت «نظرکردن پیغامبر به اسیران»

نویسندهاحمد رضایی, لیلی صدر هاشمی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مقایسه ساختار حکایت «نظر کردن پیغامبر اسیران را» در مثنوی و فیه ما فیه
احمد رضایی لیلی صدر هاشمی
PDF

عنوانمقایسه ساختار حکایت «نظر کردن پیغامبر اسیران را» در مثنوی و فیه ما فیه

نویسندهاحمد رضایی, لیلی صدر هاشمی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و مقایسه مدح و معراج پیامبر (ص) در چهار مثنوی عطار (الهی‌نامه، اسرارنامه، منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه)

نویسندهاحمد رضایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و مقایسه رئالیسم در عناصر داستانی دوستی خاله خرسه جمال‌زاده و زار صفر رسول پرویزی
احمد رضایی الهه رستمی
PDF

عنوانبررسی و مقایسه رئالیسم در عناصر داستانی دوستی خاله خرسه جمال‌زاده و زار صفر رسول پرویزی

نویسندهاحمد رضایی, الهه رستمی

موضوعپژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و تحلیل جایگاه مخاطب در عصر سامانی با تأکید بر اشعار رودکی و مقایسه آن با ادوار شعر فارسی

نویسندهاحمد رضایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحلیل دیدگاه‌های عطار درباره شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی

نویسندهاحمد رضایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی