منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
فاطمه تسلیم جهرمی
تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطايبه (نمونه مورد مطالعه: کاريکلماتورهاي پرويز شاپور)
یحیی طالبیان فاطمه تسلیم جهرمی
PDF

عنوانتلفيق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطايبه (نمونه مورد مطالعه: کاريکلماتورهاي پرويز شاپور)

نویسندهیحیی طالبیان, فاطمه تسلیم جهرمی

موضوعنثر/طنز نویسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ویژگی‌های زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها (با تکیه بر کاریکلماتورهای پرویز شاپور)
یحیی طالبیان فاطمه تسلیم جهرمی
PDF

عنوانویژگی‌های زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها (با تکیه بر کاریکلماتورهای پرویز شاپور)

نویسندهیحیی طالبیان, فاطمه تسلیم جهرمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , نثر/طنز نویسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی