منبع   ۸ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۱
محمدرسول دریاگشت
382
324
PDF PDF
804
1127
PDF PDF
775
810
PDF PDF
645
396
PDF PDF
698
380
PDF PDF

عنوانکرمان در قلمرو تحقیقات ایرانی (مجموعه ای ازمقالات پژوهشی درباره تاریخ و فرهنگ استان کرمان)

به کوششمحمدرسول دریاگشت

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

نصرت الدوله و میلسپو؛ پایان مأموریت آمریکایی‌ها در ایران (مجموعه اسناد نصرت‌الدوله فیروز)
محمدرسول دریاگشت ناصرالدین پروین
PDF

عنواننصرت الدوله و میلسپو؛ پایان مأموریت آمریکایی‌ها در ایران (مجموعه اسناد نصرت‌الدوله فیروز)

به کوششمحمدرسول دریاگشت, ناصرالدین پروین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ2200

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی؛ جلد چهارم

به کوششمحمدرسول دریاگشت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد سوم

به کوششمحمدرسول دریاگشت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون , نثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی(جلددوم)

اشرافایرج افشار

به کوششمحمدرسول دریاگشت

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , نثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی(جلداول)

اشرافایرج افشار

به کوششمحمدرسول دریاگشت

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , نثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی